• Olle Olsson Bolagen AB

Olle Olsson Bolagen AB

...

MED MILJÖ OCH KVALITET I FOKUS

Den 25 februari 2000 erhöll Olle Olsson Bolagen, certifikat enligt standarden SS-EN ISO 14001 för vårt miljöledningssystem. I dagligt tal blev vi miljöcertifierade.

Detta är vi mycket stolta över och bakom ligger ett mycket omfattande arbete. Först gjordes en miljöutredning där vi kartlade vilken miljöpåverkan bolagen stod för. Utredningen låg till grund för uppbyggnaden av vårt Miljöledningssystem, vilket omfattar miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. I arbetstimmar lades det ner drygt ett halvt års heltidsarbete för en person. All personal har fått miljöutbildning och alla nyanställda utbildas omgående efter anställning.

Därmed har vi absolut inte slagit oss till ro. Systemet förutsätter att miljöarbetet fortlöper och ständigt förbättras. Detta arbete leds av en miljöchef med engagemang från medarbetare och en intern förslagsverksamhet. Resultatet kontrolleras i de mijlörevisioner som genomförs löpande.

MILJÖPOLICY

I den dagliga verksamheten bedriver vi ett strukturerat och långsiktigt miljöarbete i syfte att minska företagets negativa miljöpåverkan. Genom tydliga mål, ett engagerat ledarskap och kunniga medarbetare verkar vi för att ständigt förbättra vårt eget miljöbeteende. Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som ambition att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser. Genom informationsutbyte och samarbeten i olika former vill vi inspirera våra återförsäljare och leverantörer att miljöanpassa sin verksamhet.

  • Detta åstadkommer vi genom att: 
  • • hushålla med resurser och ha en hög andel återvinning av avfall
  • • alla medarbetare får en grundläggande miljöutbildning och tydlig konsekvent intern miljöinformation
  • • en miljöchef tillsammans med medarbetare från företaget arbetar med aktuella frågor
  • • sammanväga vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat i verksamheten
  • • verka för en miljöanpassad utveckling av transporterna
  • • miljöhänsyn vägs in i beslutsprocessen
  • • informera tillverkaren om förändrade miljökrav från marknaden

 

KVALITETSPOLICY

I den dagliga verksamheten bedriver vi ett strukturerat och långsiktigt arbete med ambitionen att på den svenska marknaden vara den bästa importören inom vårt produktsortiment.

Olle Olsson koncernen har verkat som generalagent inom fordonsbranschen med olika agenturerna sedan 1964. I den dagliga verksamheten bedriver vi ett strukturerat och långsiktigt arbete med ambition att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.